SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

29. novembra – 6. decembra 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Ondreja, apoštola – sviatok

Štvrtok:

Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka

Piatok:

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi a sv. Barbory, panny a mučenice – spomienka

Nedeľa:

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Za živých a zosnulých členov rodiny z oboch strán

29.11.

9:30

† Mária, Jozef, Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Rafael a Mária, manžel Daniel a súrodenci

Pondelok:

7:00

† Ľudmila, Michal, Peter, Milka, Ľuboš

30.11.

18:00

† Natália

Utorok:

7:00

† manžel Ernest a rodičia z oboch strán

1.12.

18:00

† syn Peter

Streda:

7:00

† rodičia Michal a Anna, starí rodičia z oboch strán

2.12.

18:00

† manžel Marián

Štvrtok:

7:00

† spolužiak Jozef

3.12.

18:00

Poďakovanie za 70 rokov života

Piatok:

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie

4.12.

17:00

† Norika Čmelová, Alojz a Anna, Dezider a Paula, Dávid, Jozef, Ján

Sobota:

7:00

† František a Margita

5.12.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

6.12.

9:30

† manžel Zoltán a rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Artúra, Olivera, Radka, rodičov, starých a krstných rodičov

 

- Dnes je 1. adventná nedeľa v novom liturgickom roku B. Pri svätých omšiach sa požehnávajú adventné vence.

- Tento týždeň je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od
17:00 h. a v piatok od 15:00 h. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 15:00 h. až do večernej svätej omše.

- Pobožnosť fatimskej soboty bude v najbližšiu sobotu 5. 12. po rannej svätej omši o 7:00 h.

- Počas adventu budú večerné sväté omše o 18:00 h. v našom kostole v dňoch utorok a štvrtok v latinskom jazyku.

- Rorátne sväté omše v kaštieli budú v adventnom období bývať denne ráno o 6:00 h. (okrem nedele)

- Modlitba ranných chvál bude cez advent od pondelka do piatka o 6:00 h. pred rannou svätou omšou v kostole.

- Sv. Mikuláš navštívi našu farnosť na budúcu nedeľu 6. 12. v rámci svätej omše o 9:30 h.

- V stredu 2. 12. o 20:00 h. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)

- Seminaristi Misijnej spoločnosti vydali nástenný kalendár na rok 2021. Jeho kúpou v predajni sv. Vincenta na prízemí kostola, alebo v sakristii môžete podporiť ich aktivity.

- Dnes je celoslovenská Jesenná zbierka na charitatívne a sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 5, 2x20, 30, 100 €.

- Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na chod farnosti prostredníctvom prevodu na farský účet.  

- Všetkým Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal