Gréckokatolícka cirkev
  Farnosť Bardejov - mesto
 

 


 

Dekanát
Bardejov
   Naša  
  farnosť   
Bohoslužby
  oznamy   
Fotogaléria
   
Sťahuj
bibliu
Kniha
návštev
Iné 
stránky

Naša farnosť

 

   V Bardejove sme spomínali na sklonku uplynulého roku 99. výročie trvania našej gréckokatolíckej farnosti a samotného chrámu. Táto devädesiat deviatka pripomenula predovšetkým veľké výročie, t. j. už vyše 99 rokov od ustanovenia o. Jozefa Hanuľu rešovsko-bardejovským kaplánom s bytom a pôsobnosťou v Bardejove. Uskutočnilo sa to 12 marca 1899.

   Mladý, zápalistý a iniciatívny kňaz prišiel do Bardejova z Prešova. Všetkých veriacich mal v samotnom Bardejove. Jeho príchodom do Bardejova začína nový, samostatný život gréckokatolíckych veriacich, ktorí už v máji v roku 1901 začali realizovať dávnejšie túžby svojich predkov: stavbu chrámu a fary. Vo februári v roku 1902 Biskupský úrad v Prešove odníma z právomoci farára v Rešove bardejovských veriacich a zriaďuje samostatnú farnosť, ku ktorej priradili ako filiálky obce: Bardejovská Nová Ves, Hervartov, Hlhá lúka, Kľušov, Kobyly, Bardejovský Michaľov, Richvald, Mokroluch, Šibu a Bardejovskú Zábavu. V týchto počiatkoch patrilo pod správu bardejovského gréckokatolíckeho farára vyše 700 veriacich.

   Do doby osamostatnenia a postavenia vlastného chrámu sa gréckokatolícke bohoslužby slúžili v miestnom rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Na dobudovanie tohto chrámu pripísali na pokyn prešovského biskupa aj gréckokatolícki veriaci. Môžeme uviesť, že skôr než došlo k stavbe vlastného chrámu a spolunažívaniu kostola sv. Anny, mali gréckokatolícki veriaci svoj neveľký drevený kostolík na miestnom cintoríne sv. Jakuba, ktorý však zhorel. Namiesto zhoreného kostolíka mlynár Matej Ceno Tarnovský dal postaviť kaplnku, pod ktorou je rodinná hrobka. V nej sa konali nielen východné liturgie, ale aj rímskokatolícke omše.

   V roku 1837 menovaný mlynár daroval 1000 zlatých, aby sa namiesto malej kaplnky vystavil kostol. Kostol bol vystavený, ale užívateľom a majiteľom sa stala rímskokatolícka cirkev. Keď sa dozvedel prešovský biskup Gregor Tarkovič o poručenstve, vyslal Andreja Kovalického ( farára v Becherove ), vyšetriť, či menovaný darca bol gréckokatolík alebo rímskokatolík. Šetrenie ukázalo, že menovaný mlynár prijal poslednú sviatosť od rímskokatolíckeho farára. Rímskokatolícka cirkev s predstavenými pristali, aby vystavený kostol bol majetkom oboch cirkví, ale pod podmienkou, že na jeho dobudovanie gréckokatolíci prispejú aspoň 100 zlatých. Po obdŕžaní tejto správy gréckokatolícky biskup v Prešove na tento cieľ zaviedol zbierku, ktorej suma bola zaslaná na dobudovanie kostola sv. Anny. Tým spolu majetnosť nadobudla právneho podkladu.

   Asi za 40 rokov potom Anton Kiš, rešovský farár, na žiadosť bardejovských farníkov začal akciu na vystavanie nového, vlastného kostola a fary v Bardejove. Na tento cieľ žiadal od mesta pozemok. Žiadosť bola zamietnutá s odôvodnením, že bez plánov, rozpočtu a bez vykázania potrebnej stavebnej úhrady nemožno vyznačiť miesto. Za touto výhovorkou v podstate stálo niečo iné. Stavba bola odložená a doposiaľ zozbieraných 400 zlatých, ako stavebný kapitál bol uložený na zúrokovanie. Po tomto neúspechu veriaci chceli, aby bolo zriadené kaplánske miesto. Podporovateľmi boli najmä: Ladislav SAvkulič ( mestský notár ), František Kovalský ( obuvník ), Fridrich Wenzelovič ( zbrojník ) a Jakub Millý ( roľník ).

   Uvedení podporovatelia stále súrili zriadenie samostatnej farnosti, až konečne v roku 1898 pod predsedníctvom Jána Gojdiča, fara a seniora, boli veriaci spísaní a zriadilo sa samostatné zastupiteľstvo z cirkevníkov: Ladislava Savkuliča ( notára ), Michala Feled(g)yho ( obuvníka ), Eugena Fodorovského ( učiteľa štátnej ľudovej školy ), Jána Mihaloviča ( súkromníka ) a Jakuba Millého ( roľníka ). Zároveň bolo rozhodnuté žiadať si od cirkevnej vrchnosti farára.

   Prvým kurátorom sa stal Ladislav Savkulič ( notár mesta ), z vďaky za námahy pri zriadení samostatnej farnosti. On so svojou manželkou darovali farnosti aj 286 kg ťažký zvon. Ján Gojdič ( kružľovský farár ), vymohol pre bardejovskú farnosť v okolí svojej pôsobnosti 4100 korún. Prvým kaplánom rešovskej aj bardejovskej farnosti, s bytom v Bardejove, sa stal ako sme už uviedli kaplán z Prešova Jozef Hanuľa. Prvým kantorom farnosti bol od 13. júla do 27. augusta kandidát učiteľstva Gabriel Mirossay, ktorý inak pracoval ako pomocník u advokáta Dr. Filipa Arjeho. Po uvedenom čase pokračoval v štúdiách. Jeho nástupcom sa stal Michal Millý, žiak III. triedy gymnázia. Po ňom nasledoval Andrej Oslacký, penzionovaný učiteľ z Lukova. Cirkevná vrchnosť, rozhodnutím zo dňa 26. februára 1902 zmenila kaplánstvo v Bardejove v definitívnu samostatnú farnosť.

   Budovanie kostola a fary sa začalo 8. mája 1901. Fara bola dokončená ešte v ten istý rok a kostol bol síce pokrytý, ale až na jar v roku 1903 dohotovený. Počas výstavby 19. septembra spadli 5 robotníci z lešenia, ktoré sa pod nimi prelomilo, tak nešťastne, že všetkých odniesli do nemocnice. Jeden z nich na dôsledky zranenia zomrel. Dobudovanie kostola v roku 1902 znemožnil požiar, ktorému padla za obeť tretina mesta. Nakoniec s Božou pomocou sa podarilo chrám vystaviť. Celá výstavba cerkvi a budovy fary stála 38.434.79 korún a posviacka chrámu sa uskutočnila 2. októbra 1903.

Základné informácie

Arcibiskupstvo: Prešovské

 

  Dekanát: Bardejov

  Filiálky: 

  1. Sídlisko Družba - sv. liturgie sa slúžia v MŠ Pod papierňou

  2. Domov dôchodcov - Kaplnka spravodlivého Simeona a prorokyne Anny

  3. Kláštor rehoľných sestier - Kaplnka Spolutrpiacej Bohorodičky

  4. Tročany - sv. Lukáša

   

  Počet gréckokatolíkov: 4229

   

  Farár: ICLic. Jozef Zorvan

  Kapláni: 

  ThDr. Vojtech Boháč PhD.

  Mgr. Miloš Baran
  Výpomocný duchovný: 

  Mgr. Jozef Gduľa

  MUDr. Ján Gurský
  doc. PhDr. František Hanobik PhD.
  Mgr. Pavol Litavec   

   

   

Kontakt na faru

 

GKFÚ Bardejov
Jiráskova 9
085 01 Bardejov

 

 054 / 472 20 13
   

           Chrám 
  Sv. Petra a Pavla

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov
~
optimalizované pre
1024x768
IE 6.0
~
webmaster